Betalingsgeschillen oplossen via de weg van arbitrage is de toekomst!

 Na een uitvoerige testperiode van haar digitale processystemen is op 2 januari van dit jaar de stichting DigiTrage van start gegaan. DigiTrage is het eerste Scheidsgerecht dat zich exclusief richt op het oplossen van betalingsgeschillen via de weg van arbitrage. De unieke innovatieve kracht van DigiTrage wordt gevormd door de combinatie van de heldere publieke website aan de voorkant en de enkel voor de procespartijen toegankelijke geavanceerde processystemen aan de achterkant.

DigiTrage voldoet op alle fronten aan de meest actuele wetgeving. Het concept is ontwikkeld voor het in een volledig beveiligde omgeving efficiënt en rechtszeker oplossen van betalingsgeschillen tussen leverancier en klant, maar ook tussen ondernemers onderling. DigiTrage is 24/7 operationeel, hanteert en garandeert een vlotte procedure. Bovendien maakt DigiTrage rechtspraak weer betaalbaar!

Met de realisatie van dit concept loopt DigiTrage voorop in de juridische wereld en wordt tegemoet gekomen aan de wens van de overheid de gang van een procedure meer en meer te digitaliseren. In een uitgebalanceerd en ook voor de leek eenvoudig en toegankelijk procesreglement, zijn de regels voor de DigiTrage-procedures vastgelegd. En net als bij de ‘gewone’ rechter vindt hoor en wederhoor plaats, waarbij desgewenst om een mondelinge behandeling kan worden verzocht. DigiTrage zorgt daarmee voor een onafhankelijke en hoogst geavanceerde online geschillenbeslechting binnen de regels van de Nederlandse wetgeving.

De procedure kent een strak processchema. Uitstellen of wijzigingen van het procesverloop zijn niet mogelijk op (gezamenlijk) verzoek van partijen, maar uitsluitend indien de arbiter hiertoe besluit. Deze besluit alleen in bijzondere omstandigheden tot een aanpassing van het procesverloop.

Het grote voordeel voor de gebruiker van DigiTrage is natuurlijk gelegen in het online procederen dat op ieder moment van de dag of nacht kan plaatsvinden. Na digitale aanmelding van het geschil in kwestie, wordt de wederpartij automatisch via een deurwaardersexploot opgeroepen. Door DigiTrage is dan al een digitaal dossier aangelegd dat te allen tijde is te raadplegen en waarin de reactie van de wederpartij, met alle daarbij te uploaden documenten, is te vinden.

Repliek en dupliek worden, eventueel compleet met bijlagen, digitaal aangeleverd en opgeslagen.

De procedure kent een snel verloop. In geval van verstek wordt in week 5 van de procedure vonnis gewezen. In geval van tegenspraak is dat in week 8.

De eiser kan desgewenst voor een meer uitgebreide procedure kiezen en daarbij, net als een vlucht of een hotel, volledig digitaal een zitting voor een mondelinge behandeling boeken. In dat geval zal binnen een termijn van 14 tot maximaal 20 weken een uitspraak in het geschil volgen. In beide gevallen is de rechtszekerheid voor alle partijen geborgd door de mogelijkheid van het instellen van hoger beroep.

Behalve een goed bereikbare en snelle procedure zijn de kosten voor DigiTrage bepaald laag te noemen. Voor bijvoorbeeld een standaard procedure voor een vordering tot en met € 12.500,- wordt een bedrag van € 395,- exclusief BTW in rekening gebracht. Dat bedrag is inclusief de oproeping bij deurwaardersexploot, toegang tot en gebruik van het digitale dossier, kosten arbiter(s), deponeren arbitraal vonnis en aanvraag exequatur. Wordt gekozen voor een uitgebreide procedure, waarin een mondelinge behandeling plaatsvindt, dan bedraagt het tarief voor een vordering tot de genoemde begrenzing € 595,- exclusief BTW.

Bijkomende voordelen zijn dat geen verplichte procesvertegenwoordiging wordt vereist (het belang van de zaak bedraagt maximaal € 100.000,-), dat ook zonder tussenkomst van een gemachtigde de incassokosten conform de Wet Incassokosten kunnen worden toegewezen en ook zonder gemachtigde aanspraak kan worden gemaakt op vergoeding van processalaris. De uitkomst van de procedure via DigiTrage leidt uiteindelijk tot een titel met eenzelfde rechtskracht als die van de overheidsrechter.

DigiTrage is voor zowel het MKB als voor grotere ondernemingen de oplossing in een tijd waarin griffierechten telkens worden verhoogd en procesingangen gecompliceerder worden. Het afschrijven van steeds grotere bedragen door schuldeisers, kan dankzij DigiTrage tot de verleden tijd behoren.

Voor meer informatie over de procesgang wordt verwezen naar het procesreglement en het tarievenoverzicht op de zeer toegankelijke website van DigiTrage: www.digitrage.nl.